Lasiodora parahybana

Maruška před svlekem
© Leon Tovaryš / 2007-01-30 / Calendar