Lasiodora parahybana

Maruška před svlekem...:)
© Leon Tovaryš / 2007-01-30 / Calendar