Lasiodora parahybana

Před svlekem :D
© David Prachař / 2007-05-09 / Calendar