Acanthogonatus francki

adultni samice po svleku
© Martin Kopp / 2008-02-20 / Calendar