Nhandu chromatus

samice,cca 10.sv
© Nery / 2005-03-02 / Calendar